REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).
Seloste päivitetty 16.4.2018.

REKISTERINPITÄJÄ

Ultivista Oy
Ukonvaaja 2 B,
02130 Espoo

Y-tunnus 1643649-0
Puhelin: 050 357 5030
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ultivista.fi

YHTEYSHENKILÖT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Markku Halme,
Ultivista Oy
Ukonvaaja 2 B, 02130 Espoo
markku.halme@ultivista.fi

REKISTERIN NIMI

Ultivista Oy:n asiakasrekisteri.

REKISTERIN KUVAUS

Asiakasrekisteri, johon on merkitty asiakkaita ja mahdollisia tulevia asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneet Ultivista Oy:n tuotteista ja palveluista, koskevat tiedot.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tietoja käsitellään Ultivista Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseksi, Ultivista Oy:n ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden ja oikeuksien täyttämiseksi, sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, tiedottamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja asiakkaan tunnistamista varten. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja kaikista rekisteröidyistä:

  • Nimi
  • Yritys
  • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • Kiinnostuksen kohde (kiinteistösijoittaminen, vuokraus, asuin- ja liikerakentaminen, kiinteistösijoitus, muu)
  • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

Rekisteriin tallennetaan tiedot, jotka rekisteröitävä on itse antanut Ultivista Oy:n sivuston tai sen alidomainien yhteydenottolomakkeilla.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Jotta voisimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen palvelukokemuksen, saatamme joutua siirtämään tai luovuttamaan tietojasi myös muille Ultivista-konsernin yhtiöille sekä yhteistyökumppaneillemme palvelun toteuttamisen edellyttämissä rajoissa. Kumppanimme käsittelevät tietoja luottamuksellisesti, eivätkä luovuta niitä kolmansille osapuolille.

Ultivista Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi yhteistyökumppaneiden toimesta.

Ultivista ei myy keräämäänsä tietoa muille yhtiöille eikä anna kerättyä tietoa mainostajien tai kolmansien osapuolien käyttöön.

TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS

Jos haluat tietää, mihin nimenomaisiin henkilötietoihisi Ultivista Oy:lla on pääsy tai jos haluat korjata virheellisiä tietoja, voit antaa Ultivista Oy:lle kirjallisen ja allekirjoitetun tarkastuspyynnön Ultivista Oy:n toimitiloissa osoitteessa Ukonvaaja 2 B, 02130 Espoo. Tietosuojan turvaamiseksi tietojen tarkastuspyynnön yhteydessä tarkistetaan aina rekisteröidyn henkilöllisyys.

Muissa rekisteröityjen oikeuksia koskevissa asioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisteristä vastaaviin henkilöihin tai muuhun Ultivista Oy:n asiakaspalveluhenkilöön, kenen kanssa rekisteröity on asioinut.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, jotka ovat teknisin keinoin suojattuja. Ainoastaan Ultivista Oy:n työssään henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämillä käyttöoikeuksilla. Rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja
luovuttaminen suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöömme ja toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun toimipisteeseemme.

YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT ULTIVISTAN VERKKOSIVUILLA

Ultivista Oy kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai palvelujasi koskevien tietojen suojaamiseen. Alla selvitetään, miten Ultivista Oy sitoutuu pitämään Ultivista Oy:n verkkosivujen käyttäjien antamat tiedot luottamuksellisina ja suojattuina kaikkina ajankohtina sekä huolehtii tiedon keräämisestä ja sen levittämisestä osoitteessa www.ultivista.fi ja muilla Ultivista Oy:n verkkosivuilla.

MUUTOKSET YKSITYISYYDEN SUOJAN PERIAATTEISIIN JA MENETTELYIHIN ULTIVISTA OY:N VERKKOSIVUILLA

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta toimintamme tai lainsäädännön muutoksen niin vaatiessa ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme. Tämä tietosuojalauseke on voimassa toistaiseksi 16.4.2018 alkaen.

TURVALLISUUS

Ultivista Oy käyttää sivustollaan esimerkiksi alan standardien mukaisia palomuureja ja tunnistamisjärjestelmiä suojatakseen yksityisten tietojesi luottamuksellisuutta. Emme kuitenkaan pysty takaamaan täydellistä tietoturvaa, koska sellaista internetissä ei ole.

VASTUUVAPAUS JA VASTUUNRAJOITUS

Vaikka Ultivista Oy tekee parhaansa huolehtiakseen siitä, että Westpro:n verkkosivuilla oleva tieto on virheetöntä, tarjotaan sivustot ”sellaisena kuin ne ovat” ilman minkäänlaisia takuita. Ultivista Oy ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta näiden verkkosivujen käytöstä tai siitä, että Ultivista Oy:n verkkosivut tai muut verkkosivut, joilla on linkki Westpro:n verkkosivuille, eivät toimi. Sanotun lisäksi Ultivista Oy ei takaa Ultivista Oy:n verkkosivuilla mainittavien kolmannen osapuolen verkkosivujen tai linkitettyjen sivustojen tiedon oikeellisuutta tai luotettavuutta eikä myöskään ota vastuuta kolmannen osapuolen luomasta tai julkaisemasta materiaalista sivustoilla. Ultivista Oy:n verkkosivujen tietoja voidaan koska tahansa muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Ultivista Oy pidättää itsellään oikeuden estää pääsyn sivuilleen.

TEKIJÄNOIKEUS

Ultivista Oy:lla on verkkosivuja ja niille sijoitettuja tietoja koskeva tekijänoikeus, joka koskee mm. tekstiä, kuvaa ja ääntä sekä muuta myös Ultivista-konsernin yhtiöiltä, lisenssinantajilta, yhteistyökumppaneilta, työntekijöiltä tai muilta lähtöisin olevaa tietoa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Mitään verkkosivujen tietoa ei saa esittää, monistaa, kopioida, siirtää, toimittaa edelleen, levittää, tallentaa, muuttaa, ladata, käyttää uudelleen, julkaista, lisensoida, ilmoittaa uudelleen, myydä tai käyttää muulla tavalla kaupallisiin tarkoituksiin ilman Ultivista Oy:n ennalta antamaa kirjallista suostumusta. Ellei toisin ole todettu, yllä todetut toimenpiteet ovat sallittuja, jos tietoja käytetään ei-kaupallisessa tai henkilökohtaisessa tarkoituksessa, edellyttäen aina kuitenkin, että tieto säilyy muuttumattomana.

Lehdistötiedotteita ja muita julkisia asiakirjoja saa käyttää julkisessa viestinnässä, mikäli tietolähde ilmoitetaan.

LINKIT

Ultivista Oy:n verkkosivuilta on linkkejä ulkopuolisille, kolmannen osapuolen omistamille tai ylläpitämille verkkosivuille. Linkit on asetettu palvelemaan sivujen käyttömukavuutta, eikä Ultivista Oy:llä ole ko. verkkosivuja koskevaa vastuuta tai määräysvaltaa. Klikkaamalla ulkopuolista linkkiä saatat siirtyä pois Ultivista Oy:n verkkosivuilta. Ultivista Oy:lla ei ole vastuuta näistä sivuista, eikä se myöskään edusta kolmannen osapuolen linkattuja verkkosivuja.

Ulkopuolisille verkkosivuille siirtyessäsi sinun tulee tutustua näiden verkkosivujen käyttöä koskeviin sääntöihin ja hyväksyä ne ennen ko. verkkosivujen käyttämistä. Hyväksyt myös sen, että Ultivista Oy ei vastaa ulkopuolisten verkkosivujen yksityisyyden suojaamisen periaatteista ja menettelyistä eikä näiden sivustojen säännöistä. Ultivista Oy:lla ei ole myöskään vastuuta ulkopuoliselle verkkosivuille luodusta tai niillä julkaistusta aineistosta. Linkki ulkopuolisille verkkosivuille ei tarkoita, että Ultivista Oy tukisi verkkosivuja tai kyseisillä verkkosivulla mainittuja tuotteita tai palveluja.

KÄYTTÄJIEN AINEISTOT, KYSYMYKSET, VASTAUKSET, KOMMENTIT JA EHDOTUKSET

Siirtäessäsi aineistoa jollekin palvelimistamme esimerkiksi sähköpostin tai Ultivista Oy:n verkkosivujen kautta vakuutat, että:

  • omistat aineiston tai sinulla on rajoittamaton oikeus antaa se Ultivista Oy:lle ja Ultivista Oy voi julkaista aineiston kustannuksitta ja/tai käyttää sitä tai siinä mainittuja ideoita tuotteissaan ilman vastuuta tai maksuvelvollisuutta tai muita velvollisuuksia
  • aineisto ei sisällä mitään laitonta tai muuten julkaistavaksi sopimatonta
  • ennen aineiston siirtämistä olet tehnyt kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimenpiteet virusten tai muiden saastuttavien tai tuhoavien elementtien löytämiseksi ja poistamiseksi
  • hyväksyt sen, ettet ryhdy siirtämiäsi aineistoja koskeviin oikeudellisiin toimenpiteisiin Ultivista Oy:ta vastaan ja sitoudut hyvittämään Ultivista Oy:lle kaikki sille mahdollisesti aiheutuvat kulut ja vahingot siinä tapauksessa, että kolmas osapuoli aloittaa Ultivista Oy:ta vastaan siirtämääsi aineistoon liittyviä oikeudellisia toimenpiteitä. Ultivista Oy ei tarkasta eikä sillä ole mahdollisuutta tarkastaa käyttäjien verkkosivulle siirtämää sisältöä, eikä se myöskään vastaa tästä sisällöstä. Ultivista Oy:lla on oikeus poistaa verkkosivuilta käyttäjien siirtämä aineisto tai osa siitä. Ultivistalla ei ole vastuuta Ultivistan palvelimelle siirretystä aineistosta.

Huomioithan, että näille verkkosivuille siirtämäsi tai lähettämäsi aineisto, tieto ja viestinvaihto (jäljempänä aineisto) ei ole luottamuksellista. Aineistoon ei ole yksinoikeutta, eikä siitä makseta rojalteja. Aineiston luovuttamista ei voi myöskään peruuttaa tai lisensoida edelleen, eikä Ultivistalla ole aineistoa koskevia velvoitteita. Aineistoa luovuttamalla annat Ultivistalle rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden käyttää, esittää, kopioida, näyttää, toteuttaa, muuttaa, toimittaa edelleen, levittää, integroida ja/tai muulla tapaa käyttää aineistoa yhdessä siinä mahdollisesti olevan tiedon, kuvamateriaalin, äänen, tekstin ja muun kanssa kaikenlaisen tiedon yhteydessä sekä kaupallisessa että ei-kaupallisessa käytössä. Hyväksyt myös sen, että Ultivistalla on täysi oikeus käyttää luovuttamiasi ideoita, konsepteja, osaamista ja tekniikkaa mihin tahansa tarkoitukseen.

KÄYTTÖEHTOJEN TARKISTUS

Ultivista voi koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta vaihtaa, muokata tai peruuttaa pääsyn näille verkkosivuille. Tehtyjen muutosten tarkastaminen on sinun vastuullasi. Muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne näkyvät verkkosivuilla.

SOVELLETTAVA LAKI

Tämä sivusto on luotu ja toimii Suomen lakien mukaisesti. Mahdollisissa riitatilanteissa sovelletaan Suomen lakia, ja riidat ratkaistaan Suomen toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

EVÄSTEET

Ultivistan verkkosivut sisältävät niin kutsuttuja evästeitä. Eväste on lyhyt tekstinpätkä, jonka käyttämäsi verkkosivu lähettää selaimeesi. Evästeitä käytetään monilla eri sivustoilla, ja ne tarjoavat sivuston käyttäjille monia erilaisia toimintoja. Ultivista:n verkkosivuilla evästeitä käytetään samaan tarkoitukseen kuin kerättyjä henkilötietoja. Verkkosivua voi käyttää rajoitetusti, jos evästeitä ei sallita.

Emme kerää evästeillä henkilötietoja, kuten nimiä tai sähköpostiosoitteita.
Ultivista voi käyttää evästeitä palaavien kävijöiden tunnistamiseen ja selvittää, missä järjestyksessä sivuja käytetään. Tavoitteena on mitata, miten tehokkaasti Ultivista on esillä Internetissä. Evästeillä kerättävät tiedot yhdistetään ja koostetaan nimettöminä.

Selaimesta riippuen voit asettaa sen estämään evästeet tai ilmoittamaan niistä. Katso lisätietoja selaimen ohjeista tai sen ohjetoiminnosta.